Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

SHENG 1: zapowiedź konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze

NCN zaprasza wszystkich naukowców do udziału w nowym konkursie SHENG1 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie w następujących dyscyplinach:

 1. nauki o życiu (wszystkie panele dziedzinowe NZ)
 2. nauki ścisłe i techniczne (wszystkie panele dziedzinowe ST)
 3. wybrane dyscypliny nauk społecznych:
 • HS4 Jednostka, instytucje, rynki,
 • HS6_1 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka,
 • HS6_2 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa,
 • HS6_3 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna,
 • HS6_4 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji,
 • HS6_5 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia,
 • HS6_6 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu,
 • HS6_7 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna,
 • HS6_13 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych,
 • HS6_14 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo.

Konkurs SHENG realizowany będzie we współpracy NCN z National Natural Science Foundation of China (NSFC).

Do konkursu będą mogli przystąpić wnioskodawcy realizujący badania podstawowe. W konkursie SHENG finansowane będą projekty badawcze, w których realizację zaangażowane są wspólnie zespoły polskie i chińskie, i dla których realizacji zasadnicze znaczenie ma współpraca międzynarodowa.

 • Ogłoszenie konkursu: 15 czerwca 2018 r.
 • Termin składania wniosków: 17 września 2018 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2019 r.
 • Początek realizacji projektów: czerwiec 2019 r. (polskie zespoły naukowe), lipiec 2019 (chińskie zespoły naukowe)

Ostateczne warunki konkursu SHENG zostaną ogłoszone w czerwcu 2018 r.

Podstawowe Warunki przystąpienia do konkursu

Warunki ogólne

Do konkursu będzie można zgłaszać wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w naukach o życiu, naukach ścisłych i technicznych i wybranych dyscyplinach nauk społecznych (wskazanych powyżej)
 • w których kierownik polskiego i chińskiego zespołu badawczego występują w charakterze kierowników projektu tylko w jednym wniosku składanym w konkursie SHENG.
 • których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
 • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie SHENG.

Warunki krajowe

Polska

 • Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych prowadzonych przez polskie zespoły naukowe będą mogły występować polskie jednostki naukowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, biblioteki naukowe, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej.
 • Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
 • Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie jest niższa niż 250 tys. zł.

Chiny

 • Zasady przyznawania środków wnioskodawcom chińskim na realizację zadań w konkursie SHENG ustala NSFC;
 • wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji chińskiej części projektu badawczego nie przekracza 2 000 000 RMB.

Sposób i termin składania wniosków

Wnioski o finansowanie polsko-chińskich projektów badawczych będą składane w dwóch systemach informatycznych: w systemie ZSUN/OSF oraz w systemie NSFC.

Wnioskodawca polski będzie składać wspólny polsko-chiński wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF dostępnego na stronie www.osf.opi.org.pl), przygotowywany we współpracy z chińskim zespołem badawczym. Wymagane załączniki do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF oraz zakres danych wymaganych we wniosku zostaną określone w dokumentacji konkursowej.

Wnioskodawca chiński będzie składać komplet dokumentów wymaganych przez NSFC za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków NSFC dostępnego na stronie http://isisn.nsfc.gov.cn/egrantweb/.

Termin składania wniosków przez wnioskodawcę polskiego i chińskiego: 17 września 2018 r.

Informujemy, że w konkursie SHENG wnioskodawcy polscy będą zobowiązani załączyć w ZSUN/OSF pliki pdf zawierające wypełniony formularz Joint Project Description w języku angielskim oraz CV kierowników i członków polskiego i chińskiego zespołu badawczego w języku angielskim (przygotowane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do dokumentacji konkursowej).

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube