Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Regulaminy


Regulaminy dotyczące studiów, studentów i kandydatów

 • Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 31/2017 Senatu WUM)
  [pobierz PDF] 

  - załącznik nr 1 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 2 (Regulamin Studiowania wg Indywidualnego Programu Studiów na II Wydziale Lekarskim z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 3 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz PDF]

  - załącznik nr 4 (Regulamin Indywidualnego Program Studiów (IPS) na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)
  [pobierz PDF

  - załącznik nr 5 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów na Wydziale Farmaceutycznym WUM)
  [pobierz PDF

   

 • Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
  [pobierz PDF
 • Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz PDF] 

 - załącznik nr 1 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
[pobierz PDF]  

 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]  
 • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF
 • Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]  

Wzory wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

·         Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta/doktoranta
[pobierz PDF] [pobierz RTF 

·         Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów/doktorantów
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
[pobierz PDF[pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta/doktoranta
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
[pobierz PDF] [ pobierz RTF 

·         Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów niepodlegających opodatkowaniu
[pobierz PDF] [pobierz RTF ] 

·         Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie o źródle uzyskanego dochodu
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
[pobierz plik PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów doktoranckich
[pobierz PDF] [pobierz RTF] 

·         Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
[pobierz PDF] [pobierz RTF

·         Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta dla studenta cudzoziemca
[pobierz PDF] [pobierz RTF]  

·         Oświadczenie na wakacje dla stypendystów RP spoza Europy - cudzoziemcy stypendyści RP
[pobierz PDF] [pobierz RTF

 • Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF 
 • Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
  [pobierz PDF

 ·         załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
[pobierz PDF

 ·         załącznik nr 2 (Karta realizacji zadań)
[pobierz pdf]

 


Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

 • Regulamin Organizacyjny WUM 
  (wprowadzony zarządzeniem nr 146/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 grudnia 2017 r.)

[pobierz PDF

·         Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF] 

·         Załącznik 2 do regulaminu – organizacja Wydziałów
[pobierz PDF]

·         Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek administracyjnych podległych Rektorowi i Prorektorom 
[pobierz PDF]

·         Załącznik 4 do regulaminu – schemat organizacyjny  jednostek administracyjnych podległych Kanclerzowi 
[pobierz PDF]

·         Załącznik 5 do regulaminu – schemat organizacyjny Biblioteki uczelnianej
[pobierz PDF]

·         Załącznik 6 do regulaminu - lista kodów, adresów i numerów telefonów jednostek organizacyjnych
[pobierz PDF]

 • Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem 148/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 grudnia 2017 r.
  [pobierz PDF

·         Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.)

 [pobierz pdf]

·         Załącznik 2 – Obowiązki pracodawcy i pracownika, wyciąg z przepisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm)

[pobierz PDF]

·         Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń z osobowego funduszu płac oraz innych źródeł finansowania

[pobierz PDF]

 • Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF]


  ·         załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]  


  ·        załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach naukowo-dydaktycznych, naukowych, dydaktycznych, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  [pobierz PDF]

  ·         załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego dla: nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze, dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej niebędących nauczycielami akademickimi)
  [pobierz PDF]

  ·         załącznik nr 4 (Podstawowe stanowiska, kwalifikacje, minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi)
  [pobierz PDF]

  ·         załącznik nr 5 (Stanowiska, kwalifikacje i minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej)
  [pobierz PDF]

  ·         załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wliczane do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF

  ·         załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach angielskojęzycznych niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

  ·         załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]

   ·         załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego niezaliczanych do obowiązkowego pensum)
  [pobierz PDF]


  ·         załącznik nr 10 (Wzór oświadczenia kandydata do zatrudnienia/pracownika dla celów ustalenia uprawnień do dodatku stażowego)

  [ pobierz PDF] [pobierz RTF]

  ·        załącznik nr 11 (Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

  ·         załącznik nr 12 (Wzór budżetu zadania na 20... rok)

  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 • załącznik nr 13 (Wzór wniosku o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]


 • Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF

·         Załącznik 1 – Tabela dofinansowania na rok 2016 dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci

[pobierz PDF]  

·         Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek

[pobierz PDF] [pobierz XLS

·         Załącznik 3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 4 – Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka

[pobierz PDF] [pobierz XLS ]

·         Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej

[pobierz PDF] [pobierz XLS ]

·         Załącznik 7 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

·         Załącznik 8 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole

[pobierz PDF] [pobierz RTF]

 • Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
  [pobierz PDF
 • Regulamin zatrudniania Kierowników jednostek administracyjnych WUM 
  [pobierz PDF
 • Tryb i warunki podziału środków z przychodów własnych na zwiększenie dla pracowników WUM za prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach odpłatnie świadczonych usług edukacyjnych 
  [pobierz plik PDF
 •  Załącznik 1 – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach angielskojęzycznych

[pobierz plik PDF 

 •  Załącznik 2 – Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) oraz w ramach kształcenia podyplomowego

[pobierz plik PDF

 •  Załącznik 3 – Wniosek o wypłatę wynagrodzenia dodatkowego za prowadzenie zajęć dydaktycznych nie wliczanych do pensum

[pobierz PDF] [pobierz XLS

 

 • Tryb i warunki przyznawania dodatków specjalnych finansowanych z przychodów własnych Uczelni dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w WUM 
  [pobierz plik PDF]
   
 •  Załącznik 1 – Wzór budżetu zadań finansowanych z przychodów własnych

[pobierz plik PDF

 •  Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego nauczycielowi akademickiemu

[pobierz plik PDF] [pobierz xls

 • Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz pdf
 • Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska mianowanych nauczycieli akademickich, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych uczelni
  [pobierz PDF
 • Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli 
  [pobierz PDF
 • Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
  [pobierz PDF]  
 • Regulamin konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF 
 • Regulamin konkursów na stanowiska kierowników i ordynatorów-kierowników jednostek organizacyjnych I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF] 
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej 

[pobierz PDF

 • Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 

[pobierz PDF

 • Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów doktorskich 

[pobierz PDF

 • Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
  [pobierz PDF]  
 • Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [pobierz PDF] 

·         Załącznik 1 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika)
[pobierz PDF

·         Załącznik 2 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego)
[pobierz PDF]

·         Załącznik 3 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego)
[pobierz PDF]  

·         Załącznik nr 4 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi)
[pobierz PDF

 


Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Inne dokumenty powiązane z powyższymi regulaminami:

 • Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ] 

 • Oświadczenie składane na podstawie  Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych. 
  [Pobierz plik PDF][Pobierz plik RTF]

 • Oświadczenie składane na podstawie Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących ze środków unijnych.
  [Pobierz plik PDF] [Pobierz plik RTF]

Regulamin dotyczący projektów


Inne regulaminy

 • Regulamin wyborów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ wersja w pliku PDF ]

 • Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  [ pobierz plik PDF ]
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback